Department

English Mr. Dattatray Kulkarni(H.O.D.)
Mr. Mahaveer Parwe
Mr. Raju Rathod
Mr. Nivrutti Kayinde
Hindi Mr. Ganesh Rathod(H.O.D.)
Mrs. Asha Nagare
Ms. Asha Shinde
Mrs. Varsha More
Marathi Ms. Suvarna Umbarkar(H.O.D.)
Ms. Vandana Kharat
Mr. Ramdas Chavan
Maths Mrs. Sarala Kulkarni(H.O.D.)
Mr. Sandeep Salave
Mr. Jayesh Joshi
Mr. Suresh Gawai
Mrs. Madhuri Surushe
Mr. Praveen Parhad
Science Mr. Nabil Shaikh(H.O.D.)
Mr. Ganesh Dixit
Mrs. TRupti Vyas
Mr. Santosh Padghan
Social science Mr. Anupraj Sapkal(H.O.D.)
Ms. Shilpa Umbarkar
Computer Mr. Shaikh Mohammad Ali(H.O.D.)
Mr. Akshay Wankhede
Sports Mr. Ankush Chavan(H.O.D.)
Music & Art Mr. Umed Chipde(H.O.D.)
Ms. Vaishali Khandebharad
Pre-school Mrs. Shilpa Kayinde(Co Ordinator)
Mrs. Pallavi Funde
Mrs. Megha Wankhede
Mrs. Mamata Gelda
Mrs. Megha Kale