Governing Body

GRIEVANCE / REDRESSALOFFICER

MR. DATTATRAY GANPATRAO KULKARNI
PRINCIPAL

Phone Nos.: 9960058702/9980994823
E-mail: dattakulkarni17@yahoo.com

MANAGEMENT BODY
SR. NO. NAME DESIGNATION
1 Mr. Shaikh Masud Shaikh Usman President
2 Mr. Shaikh Gaffar Shaikh Kadar Vice president
3 Mrs. Kausar Bi Shaikh Yusuf Secretary
4 Mrs. Sameena Bi Shaikh Maqsood Co-Secretary
5 Mr. Shaikh Maheboob Shaikh Rauf Treasurer
6 Mr. Shaikh Faisal Shaikh Yusuf Member
7 Mr. Shaikh Khaja Shaikh Chand Member
8 Mr. Shaikh Fateh Mohammad Member
9 Mr. Shaikh Rizwan Shaikh Manzur Member